Međuspratne i krovne Isotex® ploče

ISOTEX® međuspratne ploče

ISOTEX® ploče se koriste za horizontalne ili kose konstrukcije.

Međuspratna ploča S20

Međuspratna ploča S20

Međuspratna ploča S25

Međuspratna ploča S25

Međuspratna ploča S30

Međuspratna ploča S30

Međuspratna i krovna ploča S39

Međuspratna i krovna ploča S39

Vrijednosti toplotne prenosivosti međuspratnih i krovnih ISOTEX® ploča

Dodata termička otpornost sa završnom obradom Debljina (cm) λ(W/mK) (m²K/W)
Temelji od olakšanog betona 8 0.28 0.286
Zvučna izolacija 0.17 0.035 0.200
Betonski estrih 4 0.93 0.043
Keramička podna obloga 1.3 1 0.013
0.542
Toplotna propusnost za međupodne ISOTEX® obloge od 300 do 400 kg/m² R Rlim Rfin U¹(W/m² K)
S20* 0.846 0.2 0.542 1.588 0.629723
S25* 0.921 0.2 0.542 1.663 0.601323
S39 (8 cm pse + grafit)** 3.407 0.14 0.542 4.089 0.244557
Toplotna propusnost za podne obloge | Unutrašnja žbuka + lamperija + beton R Rlim Rfin U¹(W/m² K)
S39 (8 cm pse + grafit)** 3.407024 0.14 3.547024 0.281926
S39 (18cm pse + grafit)** Zimske vrijednosti Ljetne vrijednosti
Periodična toplotna propusnost YIE [W/m² K] 0.003 0.003
Slabljenje 0.001 0.012
Fazni pomak 25 h 36′ 25 h 28′
Legend
R Efektivna toplotna otpornost elementa
Rlim Termički otpor površinske granice
Rfin Dodata tehnička otpornost završne obrade
Toplinska otpornost poda sa gotovim površinama
Toplotna propusnost poda sa završnom površinom
* Prethodni podovi izračunati sa λ (cementirano drvo) = 0.11 W/mK
** Novi podovi izračunati sa λ (cementirano drvo) = 0.103 W/mK

Međuspratne ploče

Sistem ISOTEX® međuspratnih i krovnih ploča od drvo-cementnih vlakana obezbjeđuje izgradnju horizontalnih i kosih tipova konstrukcija.

ISOTEX® sistem ploča sastoji se od prethodno stastavljenih blokova-segemenata dimenzija: širine 100cm, visine 20/25/30/39cm i dužine 100-700cm, zavisno od raspona i opterećenja.

ISOTEX® međuspratne ploče sadrže horizontalne i vertikalne šupljine koje pružaju izvrsnu zvučnu i termičku izolaciju.

ISOTEX® ploče sklapaju se u fabrici sa ugradnjom armature u donjoj zoni zajedno sa trougaonim rešetkastim nosačem i fiksirano betonom debljine 2-3cm.

Tokom 60 godina rada i razvoja sistema ISOTEX® je imao za cilj da sa ISOTEX® međuspratnim pločama riješi: konstrukciju ploče, zvučnu i termičku izolaciju te zvučne i hladne mostove u konstrukciji.

Poluprefabrikovana ISOTEX® ploča dovršava se nakon montaže na objekatu, tj. na licu mjesta (gradilištu) postavljanjem armaturne mreže i šipki armature u gornju zonu ploče te nalijevanjem betona.

Postavljanje ISOTEX® ploča

Šema postavljanja

Trougaoni rešetkasti nosač umetnut u rebra ploča i fiksiran betonom osigurava nesmetano kačenje lanaca dizalice za podizanje ISOTEX® ploča. Na trougaonom nosaču crvenom bojom obilježena su mjesta na koje je potrebno zakačiti kuke za podizanje ploče.

Prije postavljanja ploča potrebno je formirati nosače (grede na podupiračima) između nosivih zidova na međusobnoj udaljenosti ne većoj od 150cm. Prilikom postavljanja potrebno je da se ploča osloni na nosivi zid 3-4cm tj. kolika je debljina stijenke ISOTEX® bloka. Veza sa nosivim zidom (gredom) ostvaruje se preko armature koja je prepuštena iz rebara ISOTEX® ploče i armaturom koja se nalazi u gredi iznad nosivog zida. Armaturna mreža i šipke koje se postavljaju u gornju zonu ploče dodaju se direktno na gradilištu u skladu sa projektom konstrukcije objekta. Poprečno rebro za ukrućivanje i povezivanje pojedinačnih ploča armira se direktno na gradilištu.

Završna obrada ISOTEX® ploča (stropova-plafona) moguća je sa mašinskim malterisanjem u dva sloja, debljina osnovnog sloja mora biti min. 15mm sa umetnutom fiber-staklenom mrežicom u sredinu sloja.

Sertifikati i CE oznake

Sistem ISOTEX® ploča od drvenih vlakana povezanih cementom za visoko termoakustično izolovane vodoravne ili nagnute konstrukcije sastoji se od prethodno sastavljenih blokova dimenzija 100 cm x 20/25/30/39 dužina od 1-7 m, s vodoravnim i okomitim šupljinama koje eliminišu toplinske i zvučne mostove.

Podni sistem dovršava se na gradilištu postavljanjem armaturnim šipki, armaturnom mrežom i nalijevanjem betona.

Cilj je riješiti, mnogo bolje od bilo koje druge metode, jednom instalacijom, probleme koji se tiču potpune eliminacije svih toplotnih i zvučnih mostova, vatrootpornosti i toplotne i zvučne izolacije.

Katalozi

Isotex blokovi - katalog!

Primjeri ugradnje međuspratnih i krovnih ISOTEX® ploča

Međuspratne i krovne Isotex ploče - primjer 1
Međuspratne i krovne Isotex ploče - primjer 2
Međuspratne i krovne Isotex ploče - primjer 3
Međuspratne i krovne Isotex ploče - primjer 4