Isotex® – Ušteda troškova

Ako inženjer građevine već nije izračunao ISOTEX® međuspratne ploče koja će se proizvoditi, izračunat će ih naš tehnički odjel. Naši će inženjeri poslati proračune i crteže na montažu građevinskom inženjeru i kupcu na potvrdu prije puštanja u pogon.

Stoga se za izračun međuspratnih ploča trebaju poslati strukturni crteži s informacijama o opterećenjima koja treba uzeti u obzir i tipu podne konstrukcije koja će se koristiti.

Međuspratne (krovne) ploče

Međuspratna ploča S20

Međuspratna ploča S20

Međuspratna ploča S25

Međuspratna ploča S25

Međuspratna ploča S30

Međuspratna ploča S30

Međuspratna ploča S39

Međuspratna ploča S39

Primjer proračuna međuspratne konstrukcije

Primjer proračuna međuspratne konstrukcije
Primjer proračuna međuspratne konstrukcije

Polaganje međuspratne ploče

Polaganje međuspratne ploče - Youtube

Trougaoni rešetkasti nosač umetnut u rebra ploča i fiksiran betonom osigurava nesmetano kačenje lanaca dizalice za podizanje ISOTEX® ploča. Na trougaonom nosaču crvenom bojom obilježena su mjesta na koje je potrebno zakačiti kuke za podizanje ploče.

Prije postavljanja ploča potrebno je formirati nosače (grede na podupiračima) između nosivih zidova na međusobnoj udaljenosti ne većoj od 150cm. Prilikom postavljanja potrebno je da se ISOTEX® ploča osloni na nosivi zid 3-4cm tj. kolika je debljina stijenke ISOTEX® bloka. Veza sa nosivim zidom (gredom) ostvaruje se preko armature koja je prepuštena iz rebara ISOTEX® ploče i armaturom koja se nalazi u gredi iznad nosivog zida.

Armaturna mreža i šipke koje se postavljaju u gornju zonu ploče dodaju se direktno na gradilištu u skladu sa projektom konstrukcije objekta. Poprečno rebro za ukrućivanje i povezivanje pojedinačnih ploča armira se direktno na gradilištu.

Završna obrada ISOTEX® ploča (stropova-plafona) moguća je sa mašinskim malterisanjem u dva sloja, debljina osnovnog sloja mora biti min 15mm sa umetnutom fiber-staklenom mrežicom u sredinu sloja. Potrebno je pričekati 5-6 dana nakon malterisanja za nanošenje završnog sloja boje ili glet mase.

Za obradu međuspratnih ploča S39 preporučuje se upotreba gips-karton ploča koje se mogu koristiti i za finalnu obradu plafona sa drugim pločama S20,S25,S30.